Kouluttajaposti 1/2019 4.2.2019

Tässä kirjeessä

 • Reccü 2019 -seminaari
 • Kortitusluvut ovat kääntyneet kasvuun
 • Introt ja kuluttajaturvallisuuslaki

Reccü 2019

Techü-seminaarit sun muut Fitness&Bubblesit ovat jo tulleet tutuiksi, mutta 16.3.2019 järjestetään kaikkien aikojen ensimmäinen Reccü-seminaari!

Ohjelmassa mm.

 • The Future of CMAS Training. Flemming Holm, CMAS Technical Committee President
 • Miksi sukeltajan kuolinsyystä ei voi puhua? Matti Anttila, Sukeltajaliiton turvallisuusvaliokunnan puheenjohtaja
 • Miksi sukeltaja kuolee? Anne Räisänen-Sokolowski, sukelluslääkäri
 • Miten sukeltamiseen ja CMAS-koulutukseen saadaan joustavuutta? Pentti Hartikainen, Sukeltajaliiton laitesukellusvaliokunta
 • DAN Diving Research. DAN Europe
 • Huis te Warmelo - 1700-luvun hollantilaisen laivan hylky Suomen vesialueilla. Immi Wallin
 • Mukana myös yllätysesiintyjä!

Seminaari on suomen- ja englanninkielinen.

Lue lisää Tapahtumakalenterista ja ilmoittaudu mukaan!


Kortitusluvut ovat kääntyneet kasvuun

Pitkään jatkuneen laskukauden jälkeen seurojen Sukeltajaliiton kautta tekemien kortitusten määrä on kääntynyt takaisin nousuun.

Kuvateksti: Kortitusten kokonaismäärän kehitys Sukeltajaliitossa

Se, että uusia ohjaaja- ja kouluttajakortteja tehtiin vuonna 2018 kolminkertainen määrä vuoteen 2017 verrattuna kertonee siitä, että seurat uskovat kasvun jatkuvan ja varautuvat siihen ohjaaja- ja kouluttajaresurssejaan lisäämällä.


Introt ja kuluttajaturvallisuuslaki

Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 3 § rajaa yhdistyksen lain vaatimusten ulkopuolelle siltä osin kuin se tarjoaa palveluja jäsenilleen muussa kuin elinkeinotoiminnassa. Lain valvonta keskitettiin Tukesiin 1.5.2016 alkaen. Tukesin tulkinnan mukaan kuluttajaturvallisuuslaki on voimassa laitesukelluskokeiluja järjestettäessä silloinkin kun järjestäjänä on seura, koska kokeilun osallistujilta puuttuu seuran jäsenyys.

Tämän ei kuitenkaan pitäisi olla mikään mörkö, eikä seuran kannata jättää introja järjestämättä kuluttajaturvallisuuslain pelossa. Sukellusseurat täyttävät lain mukanaan tuomat vaatimukset pääsääntöisesti joka tapauksessa, ja mahdollisesti tarvittavat lisätoimenpiteet on helppo toteuttaa ja ne istuvat hyvin sukellusseurojen olemassa olevaan turvallisuuskulttuuriin.

Kuluttajaturvallisuuslain noudattaminen tuo tullessaan seuraavat asiat:

 • Huolellisuusvelvollisuus
 • Turvallisuusasiakirja
 • Vaarojen tunnistaminen ja toimenpiteiden suunnittelu
 • Tietojen antaminen kuluttajalle
 • Onnettomuuskirjanpito
 • Palvelussa tapahtuvista onnettomuuksista ilmoittaminen Tukesiin

Huolellisuusvelvollisuuden mukaan palveluntarjoaja vastaa palvelun turvallisuudesta. Palvelun turvallinen järjestäminen edellyttää riittävää koulutusta, kokemusta ja osaamista. Välineiden ja laitteiden on oltava turvallisia.

Seurat järjestävät laitesukelluskokeilut Sukeltajaliiton julkaiseman CMAS Introductory Scuba Experience -järjestämisohjeen mukaisesti, jonka lisäksi noudatetaan myös Sukeltajaliiton CMAS-koulutuksen yleistä koulutusohjetta, laitesukelluksen turvaohjetta ja Liiton eettisiä sääntöjä. Ohjeita noudattamalla huolellisuusvelvollisuus tulee helposti täytettyä.

Turvallisuusasiakirja  on kirjallinen kuvaus siitä, miten palvelun turvallisuus on järjestetty. Siinä kuvataan palveluun liittyvät vaarat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi ja hätätilanteisiin varautumiseksi.

Suurimmalla osalla sukellusseuroista turvallisuusasiakirja on ollut tehtynä jo pitkään - myös niillä seuroilla, joiden toiminta on sellaista, että laki ei ole vaatinut turvallisuusasiakirjan tekemistä. Se kokoaa yhteen seuran toimintaan liittyvät turvallisuusasiat ja auttaa jäseniä turvallisuuden jatkuvassa parantamisessa. Sukellusseurat ymmärtävät hyvin, että turvallisuusasiakirja on seuran oma työkalu, joka helpottaa tapahtumien ja toiminnan järjestämistä ja auttaa seuran vapaaehtoisia heidän toiminnassaan.

Vaarojen tunnistamisen ja toimenpiteiden suunnittelun tarkoituksena on selvittää asiat tai tilanteet, jotka voivat aiheuttaa haittaa osallistujien terveydelle. Samalla arvioidaan, onko turvallisuuden nykytaso riittävä ja mitä toimenpiteitä pitää tehdä turvallisuuden parantamiseksi. Sekä laitesukelluksen turvaohjeissa että koulutusohjeissa riskiarvion tekemisen tärkeyttä korostetaan, ja toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen riskiarvioon pohjautuen onkin sukellusseuroille tuttu toimintatapa.

Tietojen antaminen kuluttajalle ennen palvelun alkua ja palvelun aikana on tärkeää, jotta kuluttaja osaa etukäteen arvioida, voiko hän osallistua palveluun, ja jotta hän osaa toimia palvelussa oikein ja turvallisesti. Sukeltajaliiton CMAS-koulutuksen yleisessä koulutusohjeessa annetaan ohjeet siitä, mitä tietoja laitesukelluskokeiluun tai sukelluskoulutukseen osallistuvalle henkilölle on annettava.

Onnettomuuskirjanpitoa on pidettävä palvelussa tapahtuvista tapaturmista ja läheltä piti -tilanteista. Niistä on myös tehtävä tapahtumaraportti Sukeltajaliitolle.

Palvelussa tapahtuvista onnettomuuksista on ilmoitettava Tukesiin. Palvelussa tapahtuneet kuolemantapaukset, muut vakavat tapaturmat ja vakavat läheltä piti -tilanteet ilmoitetaanTukesiin. Vakavissa tapaturmissa syntyy esimerkiksi pysyviä terveyshaittoja asiakkaalle tai tapaturmassa on useita loukkaantuneita henkilöitä. Jos tapaturma tai läheltä piti -tilanne ei ole vakava, se kirjataan omaan onnettomuuskirjanpitoon. Tavanomaisia ja lajityypillisiä tapaturmia tai läheltä piti -tilanteita ei tarvitse ilmoittaa Tukesiin silloin, kun kyseessä ei ole vakava tapaturma tai läheltä piti -tilanne. Niistä on kuitenkin muistettava tehdä tapahtumaraportti Sukeltajaliitolle.

Peruuta lähetys

Tämän uutiskirjeen toteutus: OnlineMailer

Unsubscribe

This newsletter was made with: OnlineMailer