Kouluttajaposti 11/2020 16.12.2020

Tässä kirjeessä

  • "12 kuukauden sääntö"
  • Ensiapu- ja hapenantopätevyysvaatimusten joustaminen korona-aikaan
  • Vanhan P3-kurssin suorittaneiden päivittäminen koulutusavustajan tehtäviin
  • Terveysselvityksen/lääkärintarkastuslomakkeen tarkastaminen
  • Päivittyviä ohjeita
  • Toimiston joulu

“12 kuukauden sääntö”

Sukeltajaliiton CMAS-koulutuksen yleisessä koulutusohjeessa sanotaan: "Mikäli aika kurssin aloittamisesta kurssin hyväksyttyyn läpäisemiseen ylittää 12 kuukautta, CMAS-kouluttaja voi edellyttää oppilaalta lisäsuorituksia ja kertauskoulutusta, mikä voi aiheuttaa oppilaalle lisäkustannuksia."

Tämän seurat ja kouluttajat usein tulkitsevat niin, että kurssin suoritusta ei voi jatkaa, kun 12 kuukautta tulee täyteen. "12 kuukauden säännön" tarkoitus ei kuitenkaan ole estää kurssin jatkumista tarvittaessa pidempäänkin, vaan sen tarkoitus on mahdollistaa lisäsuoritusten teettäminen kurssin venyessä silloin, kun oppilaan tiedot ja taidot eivät enää ole ajan tasalla.

Varsinkin korona-aikaan kurssit saattavat käytännön syistä venyä pidemmällekin kuin 12 kk mittaisiksi. Tämä on OK ja täysin sallittua.

Dyykki-oppimisympäristöön on käytännön syistä ollut pakko määritellä joku päättymisaika kursseille. Dyykki-toteutus sulkeutuu automaattisesti, kun 12 kuukautta kurssin perustamisesta tulee täyteen. Mikäli näin käy, ja kurssisuorituksia on vielä kesken, kouluttajan tulee olla yhteydessä Riku Verkkomäkeen, joka avaa kurssin uudelleen ja pidentää sen aukioloaikaa halutulla tavalla. 


Ensiapu- ja hapenantopätevyysvaatimusten joustaminen korona-aikaan

Sukeltajaliiton ohjeissa edellytetään useita kursseja koskien voimassaolevia hätäensiapu- ja hapenantopätevyyksiä yhtenä kortituksen ja kortin uusinnan ehdoista. DAN on on kuitenkin ohjeistanut, että pandemian vuoksi maallikkojen ensiapukoulutuksia ei pidä järjestää.

Tässä tilanteessa Sukeltajaliiton hallitus on päättänyt tilapäisesti joustaa vaatimuksista, etteivät ne koulutukset ja kortinuusinnat, missä edellytetään voimassaolevaa ensiapupätevyyttä pysähtyisi kokonaan. Sukeltajaliiton hallituksen päätöksellä pandemian aikana voidaan kortituksia ja kortinuusintoja jatkaa myös ilman em. pätevyyksien voimassaoloa sillä edellytyksellä, että järjestämisohjeissa vaadittavat ensiapupätevyydet hoidetaan kuntoon jälkikäteen kun pandemiatilanne on mennyt ohi.

Sukeltajaliiton hallituksen päätös on tilapäinen ja voimassa vain siihen saakka, jolloin ensiapukoulutuksia voi taas turvallisesti järjestää.


Vanhan P3-kurssin suorittaneiden päivittäminen koulutusavustajan tehtäviin

Koulutusavustajan tehtäviin liittyvä oppisisältö on lisätty ensimmäistä kertaa 30.5.2018 julkaistuun CMAS Three Star Diver -kurssin järjestämisohjeeseen. Tätä aikaisemmin suoritetun laitesukelluksen syventävän jatkokurssin sisältöön koulutusavustajan tehtävät eivät ole sisältyneet.

Kun “vanhan mallisen” koulutuksen suorittanutta CMAS P3 -sukeltajaa halutaan hyödyntää koulutusavustajana sukelluskursseilla, kouluttajan on ennen kurssia perehdytettävä hänet koulutusavustajan tehtäviin. Tämä onnistuu seuraavasti:

Kaikilla, joilla on CMAS P3 -kortti rekisteröitynä Liiton rekisteriin, on jäsenetuna pääsy CMAS P3 -kurssin Dyykki-materiaalin lukuversioon. Koulutusavustajan tehtäviin perehtyvä CMAS P3 -sukeltaja opiskelee omatoimisesti lukuversiosta luvut 15-20. Tämän jälkeen hän harjoittelee kouluttajan ohjauksessa koulutusavustajana toimimista käytännössä sen mukaisesti, miten Dyykki-materiaalin luvussa 22.7 Sukellusharjoitukset - Koulutusavustajana toimiminen kuvatussa harjoituksessa ohjeistetaan.

Koulutusavustajan tehtäviin päivittäminen ei edellytä uutta kortitusta, eikä päivityksen tekemisestä synny kuluja Sukeltajaliiton suuntaan.


Terveysselvityksen/lääkärintarkastuslomakkeen tarkastaminen 

Sukeltajan terveysselvitys- ja lääkärintarkastuslomakkeet sisältävät terveystietoja, joten ne ovat terveystietoja sisältäviä dokumentteja, joita asetus terveystietorekistereistä koskee.

Sukelluskouluttajilla ja sukellustapahtuman järjestäjillä on sukelluskoulutusta ja sukelluspalveluja koskeviin kansainvälisiin standardeihin ja suomalaisiin palveluiden ja tapahtumien turvallisuutta koskeviin viranomaismääräyksiin perustuva velvollisuus tarkastaa osallistujan lääketieteellinen sukelluskelpoisuus. Heillä ei kuitenkaan ole oikeutta terveystietoja sisältävän rekisterin ylläpitämiseen.

Sukelluskouluttajan ja sukellustapahtuman järjestäjän on tarkastettava terveysselvityslomake tai lääkärintodistus, ja heidän on dokumentoitava omiin asiakirjoihinsa, että he ovat tarkastaneet lomakkeen. He eivät tallenna mitään lomakkeissa olevaa terveystietoa, eikä heillä ole oikeutta lomakkeiden tallentamiseen tai kopioimiseen. Ainoastaan tieto siitä, että tarkastus on suoritettu, tallennetaan.

Lääketieteellisen sukelluskelpoisuuden selvittäminen ei ole pelkkää byrokratiaa. Jos selvitystä ei tehdä, vaarantuu sukeltajan oman turvallisuuden lisäksi myös hänen kaikkien mahdollisten sukelluspariensa ja pelastajiensa turvallisuus. Jos joku kieltäytyy ehdottomasti tekemästä terveysselvitystä tai näyttämästä lääkärintodistusta sukelluskelpoisuudestaan, kouluttaja ei voi hyväksyä häntä kurssille eikä sukellustapahtuman järjestäjä voi hyväksyä häntä osallistujaksi tapahtumaan.

Terveysselvityksen dokumentointi

Jos terveysselvityslomaketta tai lääkärintodistusta ei saa kopioida ja tallentaa, miten voin dokumentoida, että lomakkeet on tarkastettu? Miten voin varmistua, että osallistuja ei jälkikäteen voi väittää, ettei olekaan esittänyt lomaketta?

Voit ottaa käyttöön tarkastuslomakkeen, jossa oppilas tai sukellustapahtuman osallistuja kuittaa täyttäneensä terveysselvityslomakkeen tai näyttäneensä lääkärintodistuksen ja kouluttaja, sukellusvanhin tai muu sukellustapahtuman järjestäjän edustaja kuittaa tarkastaneensa kyseisen asiakirjan. Näin molemmilta osapuolilta jää kirjallinen todiste siitä, että tarkastaminen on suoritettu.
Voit tehdä oman tarkastuslomakkeesi tai käyttää mallilomaketta jonka voit ladata täältä. Mallilomake on word-tiedosto, jota voit vapaasti hyödyntää ja halutessasi muokata omien käyttötarpeidesi mukaisesti.

Lataa mallilomake


Päivittyviä ohjeita

Sukeltajaliiton hallitus on hyväksynyt päivityksiä seuraaviin ohjeisiin:
•    CMAS Two Star Instructor -järjestämisohje
•    CMAS Three Star Instructor -järjestämisohje
•    Kouluttajakoulutuksen uusi toimintamalli
•    Sukeltajaliiton CMAS-koulutuksen yleinen koulutusohje

Päivitykset astuvat voimaan 1.1.2021. Kurssit, jotka on aloitettu vanhojen ohjeiden voimassaollessa voidaan viedä loppuun aloitushetkellä voimassa olleiden ohjeiden mukaisesti.

Ohjeet on julkaistu www.sukeltaja.fi -sivulla Materiaalipankki > Lajikohtaiset dokumentit ja Norppatoiminta > Laitesukellus. Myös vanhat, tämän vuoden loppuun asti voimassa olevat ohjeversiot löytyvät samasta kansiosta vielä tämän vuoden loppuun saakka.


Sukeltajaliiton toimisto on suljettuna 24.12.-3.1.

Peruuta lähetys

Tämän uutiskirjeen toteutus: OnlineMailer

Unsubscribe

This newsletter was made with: OnlineMailer